OLIKA TYPER AV ENERGIKLASSER

Olika typer av energiklasser

I den här artikeln har vi listat sju typer av energiklasser för byggnader. De sju olika energiklasserna utgår från det krav som ställs på byggnader idag. Kraven finns i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och är beroende av byggnadens typ, om den uppvärmd via el eller ej, samt var byggnaden ligger geografiskt i Sverige. Fastighetens energiklass anges i er energideklaration

Viktigt att ha i åtanke är att energideklarationer utförda innan januari 2014 inte har någon energiklass. Detta då energiklassning infördes i energideklarationer först den 1 januari 2014.

Innehållsförteckning

Olika typer av energiklasser

Det finns sju stycken energiklasser för byggnader och de klassas från A-G, där A står för en låg och effektiv energianvändning och G för en hög användning och mindre energieffektivt.

Innan vi hoppar in på de olika energiklasserna är det viktigt att förstå nedan förkortningar.

  • EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden
  • ≤ = mindre än eller lika med
  • > = mer än

Energiklass A

Energiklass A = Energiprestandan (EP) är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.

Energiklass B

Energiklass B = EP är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.

Energiklass C

Energiklass C = Energiprestandan (EP) är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.

Energiklass D

Energiklass D = Energiprestandan (EP) är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.

Energiklass E

Energiklass E = Energiprestandan (EP) är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.

Energiklass F

Energiklass F = Energiprestandan (EP) är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.

Energiklass G

Energiklass G = Energiprestandan (EP) är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.

Spela video om Energiklasser

Förståelse för energiprestanda och dess beräkning

En detaljerad förklaring av hur energiprestanda beräknas

Energiprestanda för en byggnad anger hur mycket energi som faktiskt används per kvadratmeter och år, inklusive uppvärmning, kylning, varmvatten, belysning, och andra byggnadsrelaterade energibehov. Beräkningen av energiprestanda baseras på byggnadens konstruktion, installationer för teknisk utrustning, och hur byggnaden används. Denna prestanda jämförs sedan med standardvärden eller krav specificerade i nationella byggregler för att klassificera byggnaden i en energiklass.

Faktorer som påverkar en byggnads energiprestanda

Flera faktorer påverkar en byggnads energiprestanda, inklusive byggnadens isoleringsförmåga, fönstrens kvalitet, installationssystemens effektivitet (som uppvärmning och ventilation), samt byggnadens läge och orientering. Andra faktorer som spelar in är användarbeteenden och val av energikällor. Att förstå dessa faktorer är avgörande för att kunna vidta åtgärder för att förbättra energiprestandan.

Historisk utveckling av energiklasser

En kort historik över införandet av energiklasser och hur regelverket har förändrats över tid

Införandet av energiklasser i Sverige började ta form efter ökad medvetenhet om klimatförändringar och behovet av energieffektivisering i byggsektorn. Boverkets byggregler har gradvis anpassats för att inkludera striktare krav på byggnaders energianvändning, vilket lett till införandet av energideklarationer och energiklasser. Dessa klasser hjälper till att standardisera bedömningen av byggnaders energieffektivitet och göra det lättare för fastighetsägare och köpare att jämföra byggnader.

Jämförelse mellan energiklasser och miljöpåverkan

Sambandet mellan energiklass och byggnadens miljöpåverkan

En byggnads energiklass har direkt påverkan på dess miljöpåverkan. Byggnader med högre energiprestanda (klass A eller B) använder mindre energi, vilket leder till lägre koldioxidutsläpp. Detta är särskilt relevant i Sverige, där en stor del av energin kommer från förnybara källor. Att förbättra en byggnads energiklass kan därför ha stor betydelse för att minska den totala miljöpåverkan.

Exempel på hur olika energiklasser påverkar koldioxidutsläpp och energiförbrukning

Byggnader i de lägre energiklasserna (E, F, G) kan ha en energianvändning som är flera gånger högre än de i de högsta klasserna, vilket resulterar i betydligt högre koldioxidutsläpp. En uppgradering från klass G till klass A kan potentiellt minska en byggnads energianvändning med mer än 50%, vilket dramatiskt minskar dess koldioxidfotavtryck.

Praktiska tips för att förbättra energiklassen

Åtgärder som kan vidtas för att höja energiprestandan i befintliga byggnader

Det finns många åtgärder som kan vidtas för att förbättra en befintlig byggnads energiprestanda, till exempel genom att efterisolera väggar och tak, installera energieffektiva fönster, uppgradera värmesystemet, och installera solpaneler. Regelbunden service och underhåll av byggnadens tekniska system är också viktigt för att säkerställa optimal energianvändning.

Information om energieffektiviserande teknologier och material

Teknologiska framsteg har lett till utvecklingen av nya material och system för energieffektivisering, som värmeåtervinningssystem, smarta termostater, och högeffektiva värmepumpar. Att välja rätt material och teknologier är avgörande för att minska energiförbrukningen och därmed förbättra byggnadens energiklass.

Ekonomiska aspekter av energiklassning

Kostnader och besparingar associerade med olika energiklasser

Att investera i en bättre energiklass kan innebära initiala kostnader för uppgraderingar och förbättringar av en byggnads energieffektivitet. Dessa kostnader kan dock snabbt vägas upp av de besparingar som görs på energiräkningen. Byggnader med högre energiklasser (A eller B) har lägre driftskostnader, vilket inte bara är ekonomiskt gynnsamt för ägaren utan också ökar fastighetens värde på marknaden. Det långsiktiga perspektivet är viktigt att beakta, där minskad energianvändning leder till betydande besparingar över tid.

Information om eventuella statliga stöd eller skattelättnader för energieffektivisering

I Sverige finns olika former av statligt stöd och skattelättnader som syftar till att uppmuntra fastighetsägare att investera i energieffektivisering. Detta inkluderar bidrag för energikartläggning, renoveringar för energieffektivisering, samt installation av solpaneler eller andra förnybara energikällor. Dessa incitament är utformade för att sänka tröskeln för investeringar i energiförbättrande åtgärder och därmed bidra till nationella och globala klimatmål.

Energiklassers globala perspektiv

Jämförelser med energiklassningssystem i andra länder

Energiklassningssystem varierar mellan olika länder, men många använder liknande graderingar från A till G för att klassificera byggnaders energieffektivitet. EU har en gemensam ram för energiprestanda i byggnader, som syftar till att standardisera bedömningen och göra det lättare att jämföra byggnader över landsgränser. Det globala perspektivet ger viktiga insikter och möjligheter till lärande från andra länder med mer avancerade system eller ambitiösare energieffektiviseringsmål.

Hur internationella trender och överenskommelser påverkar svenska regelverk och standarder

Internationella klimatöverenskommelser och trender inom hållbar utveckling påverkar i hög grad utformningen av svenska regelverk och standarder för energieffektivitet. Sverige, som en del av EU, anpassar sig till unionens direktiv och mål för energiprestanda, vilket driver på utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader. Detta innebär att svenska fastighetsägare och byggbranschen behöver hålla sig uppdaterade med både nationella och internationella riktlinjer och bestämmelser.

Fastigheters energiklassning jämfört med andra energiklasser

En energiklassning för en byggnad eller fastighet är av samma typ som kylskåp, tv-apparater m.m. Det sagt så finns det en väldigt viktig skillnad. Dessa kylskåp och TV apparater säljs nästan enbart som nya moderna produkter och de flesta av dessa apparater har därför en energiklass mellan A-C. 

När vi istället kommer till byggnader så är de flesta äldre och således få en sämre energiklass i jämförelse med de andra produkterna. Därför hamnar många byggnaders energiklass mellan D-G.

Missa inte att göra er Energideklaration

Det är lag på att utföra en energideklaration (läs mer här) och därför är det av största vikt att ni inte missar att utföra er energideklaration. Vi rekommenderar därför att ha bra koll på er underhållsplan och se till att samla in och jämföra offerter från olika besiktningsföretag i god tid. 

På BraBesiktning kan ni samla in offerter från flera certifierade besiktningsföretag genom ett och samma formulär – helt kostnadsfritt för dig som beställare.

Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.