BraBesiktning

Energideklaration Jönköping

Att boka en energideklaration i Jönköping har aldrig varit enklare.

Jämför offerter från besiktningsföretag - Kostnadsfritt.

Jämför gratis besiktningar

Samla in och jämför offerter från kvalitetssäkrade besiktningsföretag på Sveriges största oberoende besiktningsportal.

5/5

Skapa din förfrågan på under 2 minuter

Så här fungerar BraBesiktning
1. Beskriv ert ärende

Ange vilken besiktning ni behöver utföra så matchar vi er med erfarna besiktningsföretag.

2. Jämför besiktningsföretag

Få offerter, prata med företagen, läs recensioner och jämför priser. Helt gratis.

3. Genomför besiktning

Välj besiktningsföretag och få besiktningen utförd av ett kvalitetssäkrat proffs.

Vi hjälper er att boka en Energideklaration Jönköping.

Vad är en energideklaration?

I detta stycket kommer vi att gå igenom vad en energideklaration är. Först och främst, energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. Den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Det ska även finnas energideklarationer för byggnader som ofta besöks av allmänheten.

Som ett led i arbetet med att förbättra energianvändning och främja ett bättre inomhusklimat infördes lagen om energideklarationer. Energideklarationen klassificerar varje byggnad med ett betyg från A till G beroende på hur energieffektivt huset är och gör det enkelt att jämföra olika fastigheter. Klassificeringen C motsvarar dagens krav vid nybyggnation. Fortsättningsvis, som en del av energideklarationen ska även förslag på energieffektiviserande åtgärder lämnas om energiexperten anser att det finns ekonomiskt lönsamma förslag att ge.

En godkänd energideklarationen ska innehålla:

 • Den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
 • Byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd.
 

Slutligen är det viktigt att veta att endast certifierade energiexperter kan upprätta energideklarationen och certifieringen är personlig. På Boverkets hemsida kan man söka efter de energiexperter som är verksamma i varje län.

Vem ansvarar för att en energideklaration i Jönköping görs?

Fastighetsägaren ansvarar för att en energideklaration görs:

 • Innan försäljning av en fastighet
 • Vid uthyrning av en fastighet
 • För större byggnader som ofta besöks av allmänheten
 • Senast två år från det att en ny byggnad har tagits i bruk

Vem utför besiktningen?

En energideklaration görs av en oberoende expert som på uppdrag av en fastighetsägare kartlägger och dokumenterar byggnadens energianvändning. Avsikten med deklarationen är att gynna en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader. Lagen om energideklaration infördes i Sverige 2006, och det är Boverket som tar fram föreskrifter och granskar att lagen följs.

När ska en den utföras?

Nu när vi vet vad en energideklaration är för något så behöver vi även veta när den ska utföras. Enligt svensk lag så ska varje svensk fastighet, med vissa undantag (se nedan), inneha en giltig energideklaration. Energideklarationen är giltig i 10 år och finns registrerad hos Boverket.

Vad ingår i en energideklaration?

Lär känna er fastighet:

 • Byggnadens energiförbrukning vid normalt bruk, fördelat på uppvärmning, komfortkyla, fastighetsel och vattenuppvärmning.
 • Er uppvärmda area, även kallad A-temp.
 • Er uppmätta radonhalt om radonmätning är utförd..
 • Referensvärde att jämföra er energiförbrukning för att jämföra med liknande byggnader.
 • Registrering hos Boverket.

 

Effektivisera er fastighet:

 • Konkreta åtgärdsförslag som passar för just er fastighet.
 • De flesta besiktningsföretag föreslår endast besparingserbjudanden som inte påverkar er komfort negativt och som bevarar eller förbättrar er inomhusmiljö.
 • Många besiktningsföretag presenterar även kostnaderna för åtgärdsförslagen i relation till de besparingar som ni kommer att göra.
 • Det är även väldigt bra om ett besiktningsföretag föreslår i vilken ordning åtgärderna ska utföras för att uppnå bäst resultat.

Vilka fastigheter är undantag?

Byggnader som i huvudsak används för andakt eller religiös verksamhet. Industrianläggningar och verkstäder. Bostadshus som används eller är avsedda för användning
a) mindre än fyra månader per år, eller
b) under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur.

Vad kostar en Energideklaration i Jönköping?

Priset på en energideklaration i Jönköping varierar beroende på vad för typ av fastighet det gäller och var det ligger. För en villa varierar priserna mellan 2000 – 5000 kr ink moms. 

För större fastigheter beror priset på storlek och antal huskroppar. Om det bedrivs verksamhet i fastigheten kan även detta påverka priset då verksamhetens art kräver olika nivåer av behörighet. T.ex. större kylanläggningar kräver att energiexperten innehar den högsta behörigheten. En annan faktor som påverkar priset för energideklarationen är hur omfattande åtgärdsförslag som presenteras. Pris på en energideklaration för en BRF eller kommersiell fastighet börjar på ca 7000 kr ex moms.

Att tänka på - Energideklaration i Jönköping.

Om du har gjort större installationer i fastigheten så rekommenderar vi dig att du låter dessa vara igång minst tre månader innan du upprättar din nya energideklaration. Detta beror på att energiexperten då kan använda faktiska förbrukningsuppgifter från era förbättrande åtgärder och på så sätt upprätta en mer exakt energideklaration. Annars riskerar man att få en energideklaration upprättad på den tidigare mer ineffektiva förbrukningen.

Nedan finner ni en kort och övergripande video som svarar på frågan ”Vad är en energideklaration?”.

Lag om energideklaration

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader

riksdagens hemsida kan ni läsa mer om lagen om energideklaration för byggnader. Likt andra lagar så finns det många balkar att förhålla sig till och nedan har vi endast listat några av dessa (texten är tagen från riksdagens hemsida).

Lagens syfte och tillämpningsområde

 1. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.
 2. Lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte att påverka byggnadernas inomhusklimat.

Definitioner

I denna lag avses med

energiprestanda: den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år, luftkonditioneringssystem: ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, genom vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas, nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras, uppvärmningssystem: ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft genom vilken temperaturen kan höjas, och

värmegenerator: den del av ett uppvärmningssystem som genererar värme genom en eller flera av följande processer:

 1. förbränning av bränsle,
 2. jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd, eller
 3. värmeupptagning med hjälp av en värmepump från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om vad som avses med nominell effekt och värmegenerator. Lag (2020:238).

Skyldighet att energideklarera byggnader

4. Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397).

5. Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden om

 1. en total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten, eller
 2. byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkning av total användbar golvarea.
Lag (2012:398).
 
6. Innan en byggnad eller en andel i en byggnad säljs ska den som äger byggnaden se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397).
 
6. a) En energideklaration för en tredimensionell fastighet i ett byggnadskomplex får bestå av en gemensam deklaration för hela byggnadskomplexet, om detta har ett gemensamt värmesystem. Lag (2009:579).
 
6. b) En energideklaration får användas i tio år efter att den har upprättats för att uppfylla skyldigheterna i denna lag.
Lag (2012:397).
 
Är ni intresserade av att läsa hela lagen så kan ni klicka här.
Energideklaration: Boka och jämför priser hos BraBesiktning.se
Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.