BraBesiktning

Areamätning

Att boka en Areamätning har aldrig varit enklare.

Jämför offerter från besiktningsföretag - Kostnadsfritt.

Jämför gratis besiktningar

Samla in och jämför offerter från kvalitetssäkrade besiktningsföretag på Sveriges största oberoende besiktningsportal.

5/5

Skapa din förfrågan på under 2 minuter

Så här fungerar BraBesiktning
1. Beskriv ert ärende

Ange vilken besiktning ni behöver utföra så matchar vi er med erfarna besiktningsföretag.

2. Jämför besiktningsföretag

Få offerter, prata med företagen, läs recensioner och jämför priser. Helt gratis.

3. Genomför besiktning

Välj besiktningsföretag och få besiktningen utförd av ett kvalitetssäkrat proffs.

Vi hjälper er att boka en Areamätning.

Vid en areamätning kan man använda en lasermätare för att få exakta resultat

Vad är en Areamätning?

En areamätning är en process där man mäter eller beräknar ytan av en given plats, mark, fastighet eller område. Det kan göras av olika skäl, inklusive fastighetsbedömning, kartläggning, stadsplanering, markanvändningsanalys och mer. Areamätningar kan utföras med olika metoder, inklusive fysiska mätinstrument som mätband och GPS-enheter, eller genom digitala metoder med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och satellitbilder. Resultatet av en areamätning uttrycks vanligtvis i kvadratmeter (m²) eller andra lämpliga enheter beroende på områdets storlek och användningsområde.

När ska man göra en mätning av arean?

En areamätning kan vara nödvändig i olika situationer och sammanhang. Här är några exempel på när det kan vara lämpligt att göra en areamätning:

 1. Fastighetsförsäljning och köp: Vid försäljning eller köp av fastigheter kan en areamätning vara nödvändig för att fastställa den exakta storleken på marken och byggnader. Detta hjälper till att bestämma fastighetens värde och kan vara viktigt för juridiska och finansiella ändamål.

 2. Markanvändningsplanering: Stadsplanerare och myndigheter kan utföra areamätningar för att analysera och planera hur marken ska användas inom ett visst område. Detta kan hjälpa till att optimera stadsplanering och zonindelning.

 3. Byggprojekt: Vid planering och utförande av byggprojekt är det viktigt att ha korrekta areamätningar för att bestämma byggnadens fotavtryck och markens användning. Detta hjälper till att följa byggnadsregler och säkerställa att projektet är i enlighet med tillstånd och lagar.

 4. Fastighetsförvaltning: Fastighetsägare och förvaltare kan behöva göra periodiska areamätningar för att övervaka och hantera fastigheten, inklusive att fastställa hyresbelopp och underhållsbehov.

 5. Miljö- och naturskydd: Inom miljö- och naturskyddsområdet kan areamätningar användas för att övervaka naturområden och ekosystem samt för att bedöma påverkan av mänskliga aktiviteter på dessa områden.

 6. Jordbruksplanering: Inom jordbruket kan areamätningar vara användbara för att planera grödor och hantera jordbruksmark på ett effektivt sätt.

Sammanfattningsvis kan en areamätning vara relevant i olika sammanhang, beroende på syftet och behoven hos dem som är involverade. Det är viktigt att använda korrekta och pålitliga metoder för att genomföra sådana mätningar.

Varför ska man göra en areamätning?

Det finns flera skäl till varför man bör göra en areamätning. Här är några av de viktigaste anledningarna:

 1. Fastighetsvärdering: Areamätningar är avgörande vid fastighetsvärdering eftersom den exakta ytan av en fastighet påverkar dess marknadsvärde. Korrekta areamätningar hjälper fastighetsägare och köpare att förstå och fastställa rätt pris för en fastighet.

 2. Juridiska ändamål: Areamätningar kan krävas av juridiska skäl, som att fastställa gränser och rättigheter i fastighetsöverföringar eller i samband med rättsliga tvister om fastigheter.

 3. Stadsplanering och zonindelning: För stadsplanerare och myndigheter är exakta areamätningar avgörande för att planera hur marken ska användas, inklusive fastställande av zonindelningar och följsamhet med byggregler.

 4. Byggprojekt: Inom byggindustrin används areamätningar för att bestämma byggnadens fotavtryck och för att säkerställa att byggprojektet följer gällande tillstånd och byggregler.

 5. Fastighetsförvaltning: Fastighetsägare och förvaltare använder areamätningar för att hantera fastigheter, fastställa hyresbelopp, planera underhållsinsatser och hantera fastighetens tillstånd.

 6. Markanvändningsanalys: Areamätningar används inom markanvändningsanalys för att utvärdera och optimera användningen av mark inom ett visst område eller en kommun.

 7. Miljöskydd: Inom miljöskydd kan areamätningar användas för att övervaka naturområden, ekosystem och värdefulla naturskyddsområden, samt för att bedöma påverkan av mänskliga aktiviteter på dessa områden.

 8. Jordbruksplanering: Inom jordbruket är exakta areamätningar viktiga för att planera grödor, bevaka skördar och hantera jordbruksmark effektivt.

Sammanfattningsvis är areamätningar viktiga av flera skäl, inklusive fastighetsvärdering, rättsliga ändamål, stadsplanering, byggprojekt, fastighetsförvaltning, markanvändningsanalys, miljöskydd och jordbruksplanering. De ger exakta och pålitliga data om ytan av en plats eller fastighet, vilket är avgörande för olika beslut och ändamål.

Det är viktigt att använda rätt verktyg när du gör en areamätning

Vilka steg är det i en areamätning?

En areamätning innefattar flera steg för att säkerställa att mätningen är korrekt och pålitlig. Här är de grundläggande stegen i en areamätning:

 1. Förberedelse:

  • Identifiera och definiera det område eller den fastighet som ska mätas.
  • Samla in nödvändig dokumentation, som fastighetskartor, tidigare mätningar och handlingar.
  • Bestäm vilka enheter som ska användas för att mäta området, t.ex. kvadratmeter eller hektar.
 2. Fältarbete:

  • Gå till platsen och använd lämpliga mätinstrument för att mäta områdets konturer och gränser. Detta kan utföras med mätband, GPS-enheter eller andra tekniska verktyg.
  • Uppmärk eller markera områdets gränser på platsen, om det behövs.
  • Ta noggranna mätningar av eventuella byggnader, markfunktioner och andra detaljer som ska inkluderas i mätningen.
 3. Datainsamling:

  • Registrera och dokumentera alla mätvärden och data som samlats in under fältarbetet. Detta kan inkludera koordinater, längder, och eventuella markanmärkningar.
 4. Beräkning:

  • Använd de insamlade mätvärdena för att beräkna områdets totala yta. Beräkningsmetoderna kan variera beroende på komplexiteten hos områdets form, men vanligtvis används geometriska formler som area av rektangel, triangel, eller polygoner.
 5. Kvalitetskontroll:

  • Dubbelkolla och verifiera att mätresultaten är korrekta och följer standarder och riktlinjer för mätning.
  • Jämför resultaten med tidigare mätningar och dokumentation för att säkerställa konsistens.
 6. Rapportering:

  • Sammanställ och presentera resultaten av areamätningen i en form som är lätt att förstå och använda för de avsedda ändamålen. Det kan vara i form av en rapport, ritning eller digital fil.
 7. Validering:

  • I vissa fall kan det vara nödvändigt att få mätresultaten validerade eller godkända av en auktoriserad mätningsmyndighet eller en landmätare, särskilt om mätningen har juridiska eller fastighetsvärderingskonsekvenser.
 8. Dokumentation och arkivering:

  • Spara alla data, beräkningsmetoder och dokumentation i en säker och lättåtkomlig arkiv för framtida referens.

Det är viktigt att följa standarder och riktlinjer som är relevanta för det specifika området och ändamålet med areamätningen för att säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet i resultatet. Dessutom kan det vara bra att använda professionell expertis, som en landmätare, om mätningen har juridiska eller komplicerade aspekter.

Vad kostar en areamätning för en bostadsrätt?

Kostnaden för en areamätning för en bostadsrätt kan variera beroende på flera faktorer, inklusive fastighetsstorlek, komplexitet i mätningen och den professionella landmätarens eller mätningstjänstens avgifter. Priset kan också påverkas av din geografiska plats och lokala marknadsförhållanden. Här är några faktorer att beakta när det gäller kostnaden för en areamätning för en bostadsrätt:

 1. Fastighetsstorlek och komplexitet: Större och mer komplexa fastigheter kommer vanligtvis att vara dyrare att mäta än mindre och enklare fastigheter. Om fastigheten har oregelbundna gränser eller markfunktioner kan det öka komplexiteten och därmed kostnaden för mätningen.

 2. Mätmetod: Kostnaden kan variera beroende på vilken metod som används för mätningen. Traditionell landmätning med mätband eller avancerad digital mätning med GPS-enheter kan ha olika kostnader.

 3. Geografisk plats: Priset kan variera beroende på var din bostadsrätt är belägen. Kostnaderna kan vara högre i tätbefolkade storstadsområden än i mindre städer eller landsbygdsområden.

 4. Profesisonell erfarenhet: Avgifterna för landmätare eller mätningsföretag kan variera beroende på deras erfarenhet och rykte. Mer erfarna yrkesverksamma kan ta högre avgifter.

 5. Juridiska krav: Om mätningen krävs av juridiska skäl, som för fastighetsöverföringar eller för att lösa tvister, kan kostnaden vara högre på grund av de ytterligare krav som måste uppfyllas.

För att få en exakt uppfattning om kostnaden för en areamätning för din bostadsrätt är det bäst att kontakta flera landmätare eller mätningsföretag i ditt område för att begära offerter och jämföra priser. Det kan också vara bra att fråga om eventuella extra kostnader som kan tillkomma, såsom reskostnader eller eventuella avgifter för att producera officiella mätningscertifikat.

Slutord om areamätning

En areamätning ger både säljare och köpare av ett objekt en exakt bild av hur stor lägenheten eller huset är. Det är vanligt att göra en areamätning vid försäljning av bostad precis som man gör en överlåtelsebesiktning eller ett flyttstäd.

Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.